Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg

H. Bosmansstraat 53; 1077 XG  Amsterdam / Postgiro 4459928  / www.irenebuurt.nl                    


Geachte buurtbewoner(s),                                                                                                       mei 2009

De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg (VBP) is de vereniging van buurtbewoners die zich inzet voor behoud en verbetering van het leefklimaat in de buurt begrensd door het Beatrixpark, het Zuideramstelkanaal, de Dirk Schäferstraat en de Strawinskylaan. De VBP is alert op de gevolgen van de grootschalige kantoorontwikkeling in de buurt en spant zich in het bijzondere woonklimaat te behouden. Via dit stencil en www.irenebuurt.nl krijgt u steeds de laatste informatie. 

                                               Komt allen op 4 juni inspreken bij het stadsdeel  op startbesluit Strawinsky

Vorig jaar hebben we in groten getale gebruik gemaakt van de mogelijkheid schriftelijk te reageren op het concept Startbesluit Strawinsky. De Vereniging heeft samen met enkele bewoners vervolgens regelmatig overleg gehad met de plannenmakers en het stadsdeel. Deze grote inzet heeft echter bitter weinig opgeleverd. De nota van beantwoording poetst de inspraakreacties veelal zonder pardon van tafel of stelt de beantwoording uit tot het Uitvoeringsbesluit. Alleen is er het voorstel ook de consequenties van een niet verlaagde Strawinskylaan in beeld te brengen. En dat heeft alleen betekenis als onbevooroordeeld alternatieven worden onderzocht.
Is inspraak toch een wassen neus? Worden wij als bewoners en burgers niet serieus genomen?

                                                        Kortom het is tijd onze stem weer letterlijk te laten horen!

                                                                         Dat kan op 4 juni om 20.00 uur.

Dan behandelt de commissievergadering van het stadsdeel Zuideramstel het startbesluit. Uiteraard zal de Vereniging bij deze vergadering inspreken.

                                                                               En dat kunt u ook!

Iedereen die wil inspreken hoeft zich alleen maar - tenminste 24 uur - tevoren telefonisch op te geven bij de griffie van het stadsdeel. Het telefoonnummer is 020-2524335. Vergist u zich niet in de locatie? Het adres van het nieuwe Stadsdeelkantoor  is: Pr. Kennedylaan 923.
Let wel: u krijgt maar 2 minuten spreektijd. Zie voor tekstsuggesties de achterzijde van dit stencil.
Op 23 juni om 20.00 uur volgt de behandeling en vaststelling in de stadsdeelraadvergadering.

Achtergrond
Als het Startbesluit Strawinsky in deze vorm tot uitvoering komt, heeft dit ingrijpende gevolgen. Met het verlagen van de Strawinskylaan tot maaiveld niveau zullen de veilige fiets- en voetgangers onderdoorgangen verdwijnen. Per dag maken duizenden fietsers en voetgangers (ze zijn geteld!) gebruik van deze veilige onder doorgangen. Bovendien zullen door het verlagen van deze drukke verkeersader geluid en stank overlast aan zienlijk toenemen. De verkeersdruk met auto’s zal verder toenemen door de nieuwe bebouwing met nog meer kantoren en woningen. En natuurlijk zal de natuur ook niet gespaard worden. Kort samengevat: het startbesluit Strawinsky in een onzalig en nutteloos plan, met voor de buurt desastreuze gevolgen.
De buurt komt letterlijk en figuurlijk in de schaduw van de Zuidas.

De 4e juni is dus een belangrijk moment om onze stem te laten horen!

                                                                              Komt allen.                                                     

Inspraak suggesties voor commissievergadering II op 4 juni 2009 om 20.00 uur.

Locatie: Stadsdeel Zuideramstel, President Kennedylaan 923

Vergeet niet u uiterlijk 24 uur tevoren telefonisch aan te melden bij de griffie op telefoonnummer: 020-2524335.  Dus vóór woensdag 3 juni 17.00 uur.

U zou (elementen uit) de volgende tekst kunnen gebruiken:

“Hartelijk dank voor de mogelijkheid om te kunnen reageren op Startbesluit voor het gebied Strawinsky. Ik ben tegen de verlaging van de Strawinskylaan en de daarmee samenhangende opheffing van de onderdoorgangen en fietspaden in het gebied en de grootschalige bebouwing eromheen om de volgende redenen:

  1. De afbraak van de zes onderdoorgangen vergroot de verkeersonveiligheid van schoolkinderen, fietsers en voetgangers in hoge mate.
  2. Schaduwwerking en zichthinder van hoge gebouwen verslechteren het woon-, en leefklimaat van omwonenden aanzienlijk.
  3. De kaalslag van bomen en groen in deze buurt moet eens ophouden.
  4. Zonder uitzicht op voldoende compensatie verdwijnen er vele honderden fietsenstallingplaatsen.
  5. Er is onvoldoende bescherming tegen de te verwachten, enorme bouwoverlast gedurende wel 10 jaar of langer.
  6. Een onaanvaardbare, verdere toename van de parkeer-, en verkeersdruk in de aangrenzende woonbuurt door het verdwijnen van de bufferfunctie van de Strawinskylaan en  de opheffing van ca 500 parkeerplaatsen aan de Irenestraat en directe omstreken.
  7. Een nagenoeg aaneengesloten wand van massale gebouwen van 18½ tot 42 m hoog met nog hogere accenten aan de zijkanten (tot wel 60 meter hoog) vormt geen geleidelijke overgang tussen de ruime en open laagbouw van de Irenebuurt en de hoogbouw in de rest van de Zuidas.

Conclusie

De verhoogde Strawinskylaan zorgt voor een veilige scheiding van verkeersstromen en voor een ruimtelijke scheiding tussen bebouwing (Rood) en Groen alsmede tussen Hoog- en Laagbouw.
Als de Strawinskylaan toch wordt verlaagd dan verdwijnt haar bufferfunctie en moet de Irenegracht als eerste worden aangelegd.

Dank voor uw tijd”

Op www.irenebuurt.nl kunt u de nota van beantwoording van het stadsdeel, alsmede de laatste ontwikkelingen lezen.